Algemene voorwaarden:  
 
Art. 1 De dienstverlener, Emergency Medical Services Belgium, staat in voor het leveren van de inzet vermeld op pagina 1 van deze offerte.  
 
Art. 2 De organisator dient een afgesloten lokaal/ruimte te voorzien voor het inrichten van de hulppost, in de onmiddellijke omgeving van het evenement.  
Art. 3 De ambulance wordt steeds bemand door twee ambulanciers met brevet Dringende Geneeskundige Hulpverlening en/of verpleegkundigen.  
Art. 4 Voor kleine verzorgingen die ter plaatse kunnen uitgevoerd worden, brengen wij geen extra kosten in rekening, noch ten laste van de organisatie, noch ten laste van de patiënt. Alle verbruikte materialen zijn inbegrepen. Afvoeren naar ziekenhuizen worden apart gefactureerd aan de vervoerde patiënten. Spoedritten van personen met verblijfplaats in het buitenland worden voorgefinancierd door de organisatie. De organisatie ontvangt van Emergency Medical Service Belgium de facturen aan de vervoerde patiënten, zodat de organisatie in de mogelijkheid is om deze sommen te recupereren bij de vervoerden of de verzekeringsmaatschappij.  
Art. 6 Emergency Medical Service Belgium zal pas optreden nadat deze overeenkomst door beide partijen werd ondertekend en na tijdige vooruitbetaling van een voorschot factuurbedrag, zijnde 50%. Dit bedrag dient uiterlijk 2weken voor het evenement  te worden voldaan, bij voorkeur via bankoverschrijving op rekening BE87 0689 3372 8794 (OPGELET: NIEUW REKENINGNUMMER !!), met vermelding van het offertenummer.  
Art. 7 Uiterlijke boekingsdatum = 8 weken vóór het evenement. Gelieve de offerte te handtekenen op alle pagina's, met vermelding van "gelezen en goedgekeurd" en deze door te mailen naar info@ems-belgium.be of per post te verzenden naar Scheldestraat 17, 2880 Weert.  
Art. 8 Bij niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht kan geen van beide partijen aanspraak maken op een schadevergoeding. Overmacht in hoofde van Emergency Medical Service Belgium kan o.a. zijn: technische defecten aan materiaal en/of voertuigen, ongeval met een ambulance of een ander voertuig waarmee de hulpverleners ter plaatse komen, enz.  
Art. 9 Bij annulering door de organisator van het evenement of van de samenwerking met Emergency Medical Service Belgium, is de organisator volgende kosten verschuldigd aan Emergency Medical Service Belgium: - meer dan één week voor de inzet: € 50,00 euro dossier- en administratiekosten - minder dan één week voor de inzet: 50% van het vooropgestelde bedrag (cfr. offerte) - de dag van de inzet: 100% van het vooropgestelde bedrag (cfr. offerte)  
Art. 10 Afwijkingen van de vooropgestelde inzeturen worden gefactureerd aan het uur tarief van 25 euro per begonnen uur.  
Art. 11 Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum van de factuur, wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met 15%, met een minimum van € 50,00. Zo nodig wordt de onbetaalde factuur overgemaakt aan een gespecialiseerde derde, wat resulteert in supplementaire aanmanings- en inningskosten.  
Art. 12 De aanvragende organisatie verklaart zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden, welke onverbrekelijk deel uitmaken van deze overeenkomst.  
Art. 13 Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.  
Art. 14 - bijzonderheden geen .